Starkites presents the Arawak, their 2012 freestyle kite.